Uvod

Ovaj članak služi kao podsetnik jednom web programeru pri instaliranju svih neophodnih alata za rad na novom ili reinstaliranom kompjuteru. Taksativno je opisana instalacija alata koje lično koristim kao i neka njihova osnovna setovanja. Web development pokriva veliki broj različitih tehnologija i programskih jezika stoga je spisak potrebnih aplikacija takodje veliki.

WAMP

Pre instalacije WAMP-a na windows platformi je neophodno instalirati integralna razvojna okruženja za C++ na windowsu tj. Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio (tzv. MSVC).

WAMP logo

Da bi ste znali koji package treba instalirati potrebno je da se pregledaju već instalirani “Microsoft Visual C++ Redistributable Packages” na vašem računaru a zatim downloadovati sve ostale najnovije package, koje možete naći na sajtu https://support.microsoft.com. Zatim downloadujemo najnoviju odgovarajuću verziju WAMP-a sa oficijelnog sajta i uradimo standardnu instalaciju, next, next, next….

Apache lozinka

Nakon istalacije WAMP-a default-ni user je root dok password nije potreban, ali ukoliko želite da napravite novog user-a i password potrebno je da to konfigurišemo na dva mesta:

 1. MySql

  U CMD-u namestimo putanju gde je instaliran Wamp i unutar njega folder koji sadrži mysqladmin, kod mene je putanja: C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin i izdamo naredbu:

  C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin> mysqladmin -u root password

  U slučaju promene lozinke naredba je:

  C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin> mysqladmin -u root -p password

  Pošto smo setovali lozinke za root user-a, sada možemo startovati mysql console (preko wamp ikone u system tray) i ubaciti novu lozinku.

 2. PhpMyAdmin

  Potražimo folder gde je instaliran Wamp i unutar njega fajl config.inc.php, kod mene je putanja: C:\wamp\apps\phpmyadmin4.1.14\config.inc.php i otvorimo fajl koristeći neki text editor a zatim potražimo red sa ovakvim sadržajem:

  $cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”;

  i unutar praznih navodnika ubaciti lozinku. Data lozinka je povezana sa opcijom change password u prozoru PhpAdmin kada se klikne na tab “users” i na root useru se izabere “Edit Privileges”

Node.js

python logo

Pre instalacije node.js je neophodno da se instalira Python 2.7.

Python 2.7 instalacija

Python verzija 2.7 se download-uje sa oficijelne stranice kao MSI pakovanje. Instalacija je jednostavna i automatska tzv. next, next, next…

Node.js instalacija

node.js logo

Node.js downloadovati sa oficijelne stranice gde izaberemo odgovarajuću verziju Windows Installer-a (.msi), a zatim uraditi standardnu instalaciju. Po završetku instalacije se dobijaju sledeće stvari:

 • node.js instalacija
 • dokumentacija za node.js
 • node.js command prompt
 • npm package manager

Provera instaliranih verzija node.js i njegovog package manager-a npm može da se izvrši u command promptu sa naredbama:

node -v

npm -v

Ažuriranje node.js

Update-ovanje node, ili izbor neke odredjene node.js verzije se najlakše vrši koristeći alat Node Version Manager (nvm) for Windows. Potrebno je downloadovati i instalirati alat a zatim koristiti jednostavne naredbe:

nvm install latest

Nakon updateovanja možemo da izlistamo sve instalirane verzije sa naredbom:

nvm list

A zatim izaberemo koju odredjenu verziju želimo da koristimo:

nvm use 6.7.0

Azuriranje npm

Ukoliko je potrebno da instalirate noviju verziju (često uz node.js i ne dolazi najnovija verzija npm-a!) potrebno je da otvorite node.js command prompt i u njemu izdate naredbu:

Sass

Ruby logo

Pre instalacije sass-a je neophodno imati instaliran Ruby

Ruby instalacija

Ruby instaler downloadujemo sa http://rubyinstaller.org/.
Pri instalaciji čekirati deo gde se pominje “add Ruby executables to your path” a zatim pozvati “command prompt” tj cmd i proveriti da li je sve OK sa ruby instalacijom sa naredbom:

ruby -v

Sass instalacija

sass logo

Sass je CSS-ov preprocesor. Sass sa svojim sposobnostima popunjava rupe u CSS-u kao jeziku. Sass se instalira kao Ruby bibilioteka i izvodi se sledećom naredbom u CMD-u:

gem install sass

Ukoliko je sve prošlo OK, kontrola instalirane verzije Sass-a je sa naredbom:

sass -v

Ali ako pri instalaciji prijavi grešku najbolji savet je deinstalirati trenutnu verziju Ruby-ja i instalirati neku stabilniju verziju (čitaj stariju!).

Typescript

typescript logo

Typescript je high-level kompajler za JavaScript, čija snaga leži u razvojnim alatima koji su izrađeni za njega. Pre instalacije Typescript-a mora da se proveri da li je instaliran node.js i njegov package manager npm jer se preko njega instalira Typescript. Instalacija Typescript-a se vrši preko komandne linije koristeći naredbu:

npm install -g typescript

Kontrola instalirane verzije sa naredbom:

tsc -v

Composer

Na oficijelnoj stranici getcomposer.org izaberemo Getting Started, nadjemo deo vezan za instalaciju composer-a koristeći installer. Downloadujemo Composer-Setup.exe fajl nakon čega počinje standardana instalacija next, next, next. Obratiti pažnju da installer nadje putanju do odgovarajućeg php.exe fajla.

Kontrola instalacije naredbom u komandnoj liniji:

composer -v

PHP Storm

slika

slika ×

Instaliranje PHPStorma je standardno bez nekih problema tzv. next, next, next…

Aktiviranje Emmet plugin-a

Da bi se aktivirao emmet” potrebno je:

 • u CSS-u čekirati box “Eneble CSS Emmet”, kao i opciju “Auto insert CSS vendor prefixes”
 • u JavaScript-u čekirati Enable JSX Emmet
 • u HTML čekirati “Enable XML Emmet”, kao i opciju “Enable automatic URL recognition while wrapping text with <a> tag “

Isključivanje spell inspector-a

Ukoliko se radi sa Srpskim tekstom, korisno je skloniti efekte koje pravi spelling checker. Postoje dve mogućnosti:

 1. Prva verzija je da se skroz isključi ali mora za svaki projekat ponovo, kao što je objašnjeno u sledećem tekstu;

  “There is no “global” setting for existing projects — it needs to be done for each project individually (Spell Checker is an inspection and Inspections are configured on per-project level). You need to disable whole group at Settings | Inspections | Spelling. You can configure it to be disabled by default for any future new projects: File /Default Settings / Inspections / Spelling

 2. Druga varijanta je bolja jer samo isključuje efekte ali kada se manuelno startuje cmd inspector greške će biti vidljive. Uputstvo za isključivanje efekta je:

  “You could leave the Spell Checking inspection enabled and just remove the visual effect in the editor by going to Settings | Colors & Fonts | General | Typo and unchecking Effect.
  This way it will not highlight the typos in the editor but when you manually run the cmd inspector the typos are listed.”

Quick navodnici ili zagrade

Opcija stavljanja zagrada ili znaka navodnika oko izabranog teksta se uključuje: Preferences -> IDE -> Editor -> Smart Keys -> Surround Selection on typing quote or brace

Prekonfigurisanje nekih shortcuts

 • “Save as Live Template”” Ctrl + Alt + = “ (čuva obeleženi blok kao snippet-a tj. “Live Code template-a”)
 • Surround with Emmet shortcut Ctrl + Alt + K (wrap Emmet oko selektovaog bloka)

Više o PHP Storm-u ovde.

Git

slika

 1. Sa oficijelne stranice downloadovati verzju za windows. Instalacija je standardna sa next, next, next osim dela prikazanog na slici gde treba da se čekira opcija:

  Use Git from the Windows Command Prompt

 2. Kontrola instalacije;

  git -v

 3. Konfigurisanje imena:

  git config – -global user.name NEKO IME

 4. Konfigurisanje Email adrese:

  git config – -global user.email TVOJA@ADRESA

Za lako upravljanje u windows-u je dobro koristiti “HUB” tj. GitHub

 • Napraviti na GitHub sajtu account
 • Instalirajte pomoćne aplikacije za rad sa Gitom (Git Gui, Git Bash) sa aplikacijom “Git for windows”. Download sa oficijelne stranice.
 • Download GitHub za windows sa oficijelne stranice i instaliraj ga. Odmah se otvara login forma i tu se prijavite sa svojim username-om sa GitHub-a.

Grunt

Grunt logo

Pre instalacije Grunt-a je neophodno imati:

 • instaliran Node.js, a ako je već instaliran treba proveriti verziju i uraditi update npm.
 • da bi Grunt mogao da vrši kompajliranje .scss fajlova u .css neophodna je prethodno instalirati Sass

Ukoliko imamo uradjene sve predradnje radi se globalna instalacija Grunt-a sa naredbom:

npm update -g grunt

Nakon toga sledi globalno instaliranje command line interface grunt-CLI naredbom:

npm install -g grunt-cli

Zadatak prethodno instaliranog gruntCLi je da učitava lokalnu instalaciju Grunt biblioteke i primeni konfiguraciju iz lokalnog Gruntfile-a da bi izvršio zadatke koji su od njega zatraženi.

FileZilla

filezilla logo

FileZilla je FTP klijent koji podržava FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP). Neophodan je za transport podataka na mreži. Downlaoad sa oficijelne stranice i standardna instalacija

Tastatura sa srpskim slovima

Instliranjem softvera sa vesic.org se dozvoljava da se koristeći engleska tastatura, koja uz desni Alt daje naša slova. Ovo su kombinacije:

 • AltGr + [ -> Š
 • AltGr + ] -> Đ
 • AltGr + \ -> Ž
 • AltGr + ; -> Č
 • AltGr + ‘ -> Ć

Postupak instalacije

Nakon downloadovanje odgovarajuće verzije instalirajte tastaturu a zatim otvorite Control Panel / Regional and Language Options i izaberite US tastaturu, kliknite na Add, dodajte novoinstaliranu tastaturu. Postavite je za podrazumevanu, i uklonite US drajver – on vam više neće trebati.

Poedit

PoEdit je program za editovanje i pravljenje fajlova .po i .mo neophodnih za lokalizaciju sajta. Može da se downloaduje sa matične stranice poedit.net/. Instalacija je standardna sa next, next…

Pogledajte slične članke...

Podelite:

Ostavite komentar