Kostur projekta

Pretpostavićemo da će projekat imati više manjih projekata tj. kontejnera, npr. deo za mikroservise, deo za rad sa bazom… Te je dobro da se u root-u projekta naprave podfolderi za svaki manji projekat npr.:

Kreiranje package.json

Prvo ćemo kreirati package.json fajl u root folderu projekta. Ovaj fajl će sadržati sve potrebne informacije o projektu, kao što su naziv, verzija, zavisnosti… Za kreiranje osnovne verzije package.json koristićemo npm init naredbu sa flagom “YES” “-y” da sve sam popuni bez pitanja:

Nakon toga će package.json fajl izgledati ovako:

Za dalji rad je potrebno da kreiramo i definišemo početni JS fajl. Početni JS fajl ćemo krerati u sklopu “src” foldera kojeg ćemo smestiti u okviru “api” foldera (npr. app.js). Nakon toga je potrebno da prepravimo lokaciju i ime početnog fajla u sklopu package.json-a:

Typscript podrška

 1. TypeScript

  Prvo je potrebno da instaliramo sam TypeScript:

 2. tsconfig.json

  tsconfig.json fajl se koristi za konfiguraciju TypeScript kompajlera (tsc). Služi za definisanje različitih opcija kompajliranja koje upravljaju načinom na koji će TypeScript kod biti preveden u JavaScript. Ovaj fajl možete da inicijalizujete naredbom

  Primer

 3. ts-node

  Da bi pokrenuli TypeScript direktno iz Node okruženja bez potrebe za prethodnim kompajliranjem u JS, potrebno je instalirati ts-node paket:

  Zatim kreiramo jednostavnu “start” skriptu za pokretanje aplikacije u produkciji:

  Pozivanjem naredbe iz terminala se pokreće aplikacija:

 4. @types paketi

  Kada koristiš JavaScript biblioteke u TypeScript projektu, onda je potrebno da instaliraš odgovarajuće tipove kako bi otklonio greške na nivou kompajlacije. JavaScript-u je dinamički tipiziran jezik, što znači da nema ugrađene tipove a da bi TypeScript znao koje bi tipove trebo koristi za Node.js (pisan u JS-u), moramo listu tih definicija a koje možemo naći u paketu @types/node.

  Ako npr. koristimo “fs” modul, bez @types/node paketa, TypeScript kompajler ne bi znao ništa o njemu, što bi dovelo do grešaka tokom kompajlacije. Isto važi i za Express, TypeScript ne zna koje bi tipove trebao da koristi za promenjive pisane u Express-u, te je potrebno da mu pomognemo da ne bi izbacivao greške pri kompajliranju tako što ćemo instalirati paket @types/express

 5. Nodemon

  Nodemon paket nam omogućava automatski restart aplikaciju na serveru kada detektuje promene u datotekama u projektu, a instalira se na sledeći način:

Definisanje skripti

Ako imamo instaliran nodemon paket onda možemo da kreiramo skriptu sa kojom ćemo restartovati server svaki put ukoliko dodje do promene koda. Ta skripta se obično naziva “dev” jer se koristi u lokalu pri developmentu:

Ova skripta se poziva iz terminala na sledeći način:.

Nakon startovanja skripte nodemon prati promene u fajlovima unutar src direktorijuma i ako ih primeti nakong toga automatski ponovo pokreće src/app.ts fajl koristeći ts-node biblioteku, kompajlirajući TypeScript kod “u letu”.

NAPOMENA:
Za bildovanje JS projekta možemo kreirati i skriptu npr. "build": "tsc". Ova komanda će pokrenuti TypeScript kompajler koji će prevesti sve .ts fajlove u .js fajlove prema konfiguraciji definisanoj u tsconfig.json fajlu i smestiti ih u izlazni direktorijum (obično dist ili build). Skripta se poziva na sledeći način:.

ENV promenjive

U node.js okruženju kao i u drugim sistemima se koriste promenjive okruženja okupljene u jedan fajl, sa čijim korišćenjem se izbegavaju hardkodirani podaci razbacani po izvornom kod-u na različitim mestima, taj fajl se obeležava sa .env i kreiramo ga u root folderu projekta. Pa će struktura projekta izgledati ovako:

Za učitavanje (environment) promenljivih iz .env fajla u process.env je potrebno da instaliramo dotenv paket:

Potrebno je na početku izvršavanja koda (npr. u početnom fajlu) da se pozove metoda config() iz DotEnv paketa jer ona učitava sadržaj .env datoteke i dodaje svaku promenljivu u “process.env”objekat. Više o env promenjivama pročitajte u članku Promenjive okruženja.

NAPOMENA:
.env datoteku treba dodati u .gitignore fajl kako bi se izbeglo njeno deljenje sa verzionim kontrolama, čime se štite osetljive informacije. Obratite pažnju da se u produkciji ne zaboravi da se “ručno” napravi novi .env fajl jer se on ne šalje sa git-om !!!

Dockerizacija

Dockerfile

Dockerfile je tekstualna datoteka koja sadrži uputstva za kreiranje Docker slike (eng. image). Dockerfile sadrži niz uputstava (instrukcija) koje određuju kako će Docker slika biti kreirana.

Više o Docker-u i njegovom korišćenju pročitajte u članku “Docker: Pokretanje aplikacija svuda”

docker

Kreiranje slike (“build”)

Za kreiranje Docker image-a iz Dockerfile-a se koristi komanda docker “build”. Ova komanda ima nekoliko opcija koje omogućavaju prilagođavanje procesa build-ovanja. Detaljno objašnjenje opcija koje se često koriste sa komandom docker build je sledeće:

Gde je PATH direktorijum koji sadrži Dockerfile, URL može biti URL ka GIT repozitorijumu, a “-“ omogućava čitanje Dockerfile-a iz standardnog ulaza. Evo liste nekih opcija:

 • –tag skraćeno -t: Oznaka za image. Omogućava imenovanje image-a i dodeljivanje verzije (tag-a).
 • –file skraćeno -f: Specifikuje putanju do Dockerfile-a ako nije u trenutnom direktorijumu.
 • –build-arg: Prolaz promenljive kao build argument. Ove promenljive se mogu koristiti unutar Dockerfile-a.
 • –no-cache: Onemogućava korišćenje keša za build, osiguravajući da se svaki sloj ponovo izgradi.
 • –pull: Uvek povlači najnoviji osnovni image pre build-ovanja.
 • –label: Dodaje metapodatke (label-e) image-u.

NAPOMENA:
Kada Docker gradi image, potrebno mu je da ima pristup svim fajlovima koji su navedeni ili korišćeni unutar Dockerfile-a. Ovi fajlovi se nalaze u direktorijumu koji se naziva “kontekstualni direktorijum”. Tačka (“.”) na kraju komande docker build jednostavno znači “koristi trenutni direktorijum kao kontekstualni direktorijum”. To omogućava Docker-u da pročita Dockerfile i sve potrebne resurse iz tog direktorijuma kako bi kreirao image.
Primer:
Tačka (.) u naredbi docker build -f /path/to/Dockerfile .označava trenutni direktorijum kao kontekstualni direktorijum. To znači da Docker koristi sve fajlove iz tog direktorijuma u procesu build-ovanja, dok Dockerfile može biti specificiran bilo gde u sistemu pomoću -f opcije.

Primer

Ova komanda će:

 • Kreirati image pod nazivom my-image sa tag-om (verzijom slike) 1.0
 • Korisiti Dockerfile iz specificiranog puta
 • Postaviti build argument HTTP_PROXY
 • Izvršiti build bez korišćenja keša
 • Uvek povući najnoviji osnovni image
 • Dodati dve oznake (label-e) image-u
 • Kontekstualni direktorijum je trenutni direktorijum

Pre pokretanja naredbe “build” u Windows-u je potrebno da startujemo Docker desktop aplikaciju i poželjno je da u terminalu budete u root-u projekta u kome se nalazi i Dockerfile.
Nakon izvršene komande možete da proverite u “Docker deskop” aplikaciji image, ali to isto možete uraditi i kroz terminal naredbom:

Docker skripte

Ako želimo da ubrzamo rad sa Dockerom, možemo da pripremimo skripte u package.json kao npr.

Objašnjen

 1. Skripta docker:build kreira Docker sliku iz Dockerfile-a, pos imenonm “starter_node:latest”
 2. Skripta docker:run pokreće novi kontejner, dodeljuje mu ime “node_api” na osnovu slike “starter_node”
 3. Skripta docker:stop zaustavlja kontejner sa imenom “node_api”, zatim uklanja sve zaustavljene kontejnera bez traženja potvrde

Više o docker naredbama pogledajte u članku Docker: Pokretanje aplikacija svuda

REZIME

Ovako izgleda struktura projekta:

A ovako package.json fajl:

Pogledajte ceo kod startnog projekta na GitHub-u https://github.com/choslee/node_typescript_doceker_starter

Podelite:

Ostavite komentar