1001 način kreiranja objekata u JavaScriptu

new Object()

Jedan od najosnovnijih načina je kreiranje praznog objekta sa rezervisanom reči new na osnovu ugradjene konstruktorske funkcije Object(), a zatim pojedinačno dodavati svojstava.


Continue reading…

Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()

Uvod

Object() je funkcija koja se može smatrati “majkom” svih objekata. Svi objekti u JavaScriptu su nastali od ove funkcije. Kreiranje objekata je moguće na više načina ali naredni način najbolje objašnjava vezu izmedju konstruktorske funkcije i objekta:

Konstruktorska funkcija ima brojne metode i dva svojstva: “Object.length” (veoma čudno svojstvo koje uvek vraća 1) i “Object.prototype”

OBJAŠNJENJE:
Funkcije u javascriptu su “First class citizen”, stoga podržavaju sve operacije dostupne drugim tipovima. Izmedju ostalih tipova funkcije podržavaju i karakteristike objekata, pa stoga funkcije kao i objekti imaju svoja svojstva i metode. Jedno od najbitnijih karakteristika konstruktorske funkcije je svojstvo Object.prototype, preko koga konstruktorska funkcija prosledjuje osnovna svojstva i metede svim objektima u JavaScript-u.

Continue reading…