Šta je HTML?

HTML (Hypertext Markup Language)  je deskriptivni jezik za označavanje specifičnih delova sadržaja web stranice (tzv. markup jezik).

Ko koristi ove oznake sadržaja?

Ove oznake sadržaja koriste browseri, jer tek kad “vide” odgovarajuću html oznaku oni znaju koji je tip sadržaja u pitanju (da li je slika ili tekst…) i šta treba da urade sa njim (tj. kako i u kom obliku da prikažu taj sadržaj).

HTML sintaksa

HTML koristi specijalne oznake tzv. tag-ove za obeležavanje sadržaja,  koje su ustvari reči umotane u ugaone zagrade <    >.
Da bi tag bio validan moraju se koristi samo odabrane reči, jer upravo one definišu kakvu će tag posledicu proizvesti kad ga “pročita” browser.  Najčešće tagovi idu u paru, tzv. “otvarajući tag” i “zatvarajući tag”  a izmedju njih ide sadržaj koji opisuju.
Početni tag izgleda ovako:                   <nazivTaga>
a završni ima dodatnu kosu crtu:     </nazivTaga>

<h1>Ovo je primer "h1" taga unutar kojeg se stavalja glavni naslov</h1>

Kao što smo pomenuli tagovi najčešće imaju i otvarajući i zatvarajući tag, medjutim neki tagovi nemaju zatvarajući tag, dok drugi tagovi nemaju otvarajući tag kao što je npr. tzv. “break” tag koji prekida tekst i prebacuje ga u sledeći red:  <br>

Kostur HTML strane

Deklaracija HTML -a

U vrhu fajla (stranice) se uvek stavlja oznaka  koja browseru kaže da je u pitanju HTML stranica:  <!doctype html>

HTML element

Nakon što smo “objasnili” browseru da je u pitanju HTML stranica, stavlja se oznaka u koja pokazuje granice u okviru kojih se piše HTML kod. Te granice su početni <html>  i završni  </html> tag.

Head & Body

Sve što se stavlja stavlja unutar <html> taga je podeljeno je u dva dela, jedan deo pod nazivom <head>  unutar koga se ubacuju neke informacije važne browseru (to ćemo kasnije objasniti) i drugi <body> unutar koga se stavlja sve ono što će se  stvarno videti na stranici:

Pogledajte najčešće korišćene HTML tagove u članku pod nazivom “Osnovni HTML Tagovi”

Podelite:

Ostavite komentar