Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol

Symbol

Karakteristike

Symbol je novi tip podataka koji je došao sa ES2015 standardom. Symbol predstavlja jedinstveni token. Simbol se kreira koristeći funkciju Symbol().

Symbol može biti kreiran i sa label-om, koji mu se prosledi kao string. Taj label ne utiče na vrednost symbola, ali je koristan pri debagovanju i može da prikaže koristeći metod toString() nad symbol-om.

Namena: Ključ svojstva objekta

Uglavnom se “symbol” koristi kao ključ svojstva objekta, kada želimo da zaštitimo to svojstvo. Kada se koristi “symbol” kao ključ svojstva objekta, potrebno je da se koriste uglaste zagrade za pristup svojstvu (tzv. “bracket notation”). Takva svojstvo imaju sledeće karakteristike:

  • Jedinstveno svojstvo
  • Svojstvo ne može da se nabraja (eng. enumerated) kroz “for…in” petlju
  • Svosjtvo ignorišu metode: Object.keys(), Object.getOwnPropertyNames() i JSON.stringify()

Treba napomenuti da privatnost ovoga svojstva nije 100%, jer ipak postoji način za pristup svojstvu preko metoda “.getOwnPropertySymbols()” i .ownKeys():

Continue reading…


Petlje i iteracije u JavaScript-u

Standardne petlje

petlja

Često se javlja potreba da se unutar programa neke linije koda izvršavaju više puta. Ovaj način izvršavanja se ostvaraju pomoću odgovarajućih upravljačkih struktura. Petlje i iteracije su osnovni gradivni element svakog programa. Standardne petlje se javljaju manje više u istom obliku u skoro svim programskim jezicima. Najkorišćenija je “for petlja”. Posebnu pažnju treba obratiti na while petlje jer postoji mogućnost da petlja usled lošeg izbora uslova postane beskonačna.

“while” petlja

While izraz se izvršava sve dok je uslov TRUE, a ukoliko nije onda se izlazi iz petlje. Ovaj tip petlje se najčešće koristi kada se ne zna tačan broj izvšenja petlje. U slučaju da uslov na samom početku nije ispunjen, petlja se ne izvršava ni jednom. Pre ulaska u petlju vrši se inicijalizacija promenljivih koje će biti korišćene bilo u uslovu, bilo u telu petlje. U telu petlje se nalazu kod koji formira uslov za ostanak u petlji.

Ovaj tip je nazvan “pre-test loop” jer se uslov izvršava pre bloka sa izrazom.


Continue reading…

Metode za rad sa nizovima

Array.from()

Korišćenjem metode “from()” možemo od “array-like” ili “iterable” napraviti niz:


Continue reading…