Arrow funkcija

Sintaksa

Arrow funkcija ili tzv.“fat arrow” je nova sintaksa za pisanje JavaScript funkcija. Najbitnija karakteristika arrow funkcije je kraća sintaksa koja implicira bolju preglednost. U zavisnosti od broja parametra i tela funkcije sintaksa ima više različitih načina pisanja koda:.

arrow funkcija

a) Izgled sintakse kada telo funkcije ima više izraza

Kod ovog slučaja sintaksa arrow funkcije je najsličnija običnoj funkciji, a jedina razlika se dobija pri ukidanju ključne reči “function” a dodavanjem “fat arrow”. Ova sintaksa se koristi kada u telo funkcije ima više izraza:

b) Izgled sintakse kada telo funkcije ima jedan izraz

Ukoliko telo ima samo jedan izraz koji je vraćen sa “return” onda možemo da izbacimo i vitičaste zagrade i rezervisanu reč “return”:

Primer

c) Izgled sintakse kada se funkciji ne prosledjuju parametri

Ako se funkciji ne prosledjuju parametri onda moraju da postoje prazne zagrade () u delu rezervisanom za parametre funkcije

d) Izgled sintakse kada se fukciji prosledjuje samo jedan parametar

Ukoliko se funkciji prosedjuje samo jedan parametar onda možemo da izbacimo i zagrade oko parametara:

Primer

Prednost nove sintakse se još bolje vidi kada koristimo nove metode za iteraciju nada nizovima:

Primer

e) Izgled sintakse kada vraća “Object Literal”

Vraćanje objeknogt literala sa ES5 sintaksom izgleda ovako:

Prema dosadašnjim pravilima prethodni zadatak sa arrow funkcijom bi izgledao ovako:

Medjutim ovakava sintaksa nije dobra, a funkcija vraća undefined, jer parser vitičaste zagrade prepozanje kao telo funkcije a ne kao objekt literal. Stoga po njemu sintaksa sa dvotačkom u telu funkcije nije dobra. Da bi parser prepozanao da je u pitanju ES6 sintaksa potrebno je oko objektnog literala staviti obične zagrade:


Continue reading…

“Object literal” poboljšanja

Skraćena notacija za dodeljivanja promenjive

Poznato je da je moguće na osnovu promenjive i njene vrednosti, napraviti svojstva nekog objekta, postupak koji se koristio je bio sledeći:

Sada sa novim standardom možemo ovo da skratimo:

ES2015

Skraćena notacija definisanja metoda

Za definisanje metode objekta nije više potrebna ključna reč function i dvotačka. Tako da sada umesto:

možemo da koristimo skraćenu notaciju:

Dozvoljeno korišćenje computed svojstva

Sa novim standardom je dozvoljeno da se za svojstva koriste computed values:

Pa čak i:

Duplirana svojstva nisu više error

Pre standarda ES2015 je kompajler vraćao grešku ukoliko se duplira svojstvo objekata, sa novim standardom je to sada moguće:Pregled novih JavaScript standarda

Spisak novosti

eckma-script-standard

U ovome tekstu su izlistane sve novine koje su došle u sklopu novih JavaScript standarda, a obradjene su na sajltu webprogramiranje.org kroz različite članke:

Standard Novina Članak
ES2015 Novi način deklarisanja promenjivih sa ključnim rečima let & const “let & const”
ES2015 Jednostavno definisanje podrazumevanih vrednosti parametara funukcije “Podrazumevane vrednosti parametara funkcije”
ES2015 Sintaksna poboljšanja objektnog literala “Object literal” poboljšanja
ES2015 Klase “Klase u JavaScript-u”
ES2015 Nova petlja za iteraciju kroz iterable objekte: for…of “Petlje i iteracije u JavaScript-u”
ES2015 Nove metode za rad sa nizovima: Array.from() Array.prototype.find() i Array.prototype.findIndex() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2015 Nova sintaksa za import/export modula “Modularno programiranje sa ES6 standardom
ES2015 Promisi “Promise i asinhrono programiranje”
ES2015 Nova metoda konstruktorske funkcije: Object.assign() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2015 Nove karakteristike “string-a” “Nove karakteristike string-a”
ES2015 Arrow funkcija “Arrow funkcija”
ES2015 Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol Novi tipovi podataka Map, Set & Symbol
ES2015 Spread & Rest operatori “Spread & Rest operatori”
ES2015 Destruktuiranje podataka “Destrukuiranje u JavaScript-u”
ES2015 Iteratori & Generatori Iteratori i Generatori
ES2016 Nova metoda za rad sa nizovima: Array.prototype.inludes() “Nove metode u radu sa nizovima”
ES2016 Eksponencijalni operator ** Eksponencijalni operator **
ES2017 Nove metode konstruktorske funkcije: Object.entries, Object.values i Object.getOwnPropertyDescriptors() Svojstva i metode konstruktorske f-je Object()
ES2017 Async/Await sintaksi “Async/Await” sintaksa za bolje “Promise”