Pregled objekata ugradjenih u JavaScript

Uvod

js this

U sklopu samog JavaScript-a postoje ugradjeni objekti sa svojim svojstvima i metodama, namenjeni da olakšaju programiranje.

  • Array
  • Math
  • Date
  • Function

Pored navedenih objekata postoje još i objekti čija imena su ista kao imena prostih primitiva (samo sa velikim početnim slovom):

  • String
  • Number

Ovi objekti sa “opremljeni” metodama potrebnim za rad sa odgovarajućim tipom podataka i zamišljeni su da olakšaju rad sa primitivnim tipovima. Kada se pojavi potreba za operacijom nad takvim primitivnim tipom, kompajler automatski “obmotava” prost tip u njegov “parnjak” objekat nakon čega su dostupne sve metode ugradjenog objekta.

U ovom članku sam želeo da pregledno okupim na jednom mestu sve metode i svojstva objekata ugradjenih u javascript-u.

Continue reading…