Arrow funkcija

Sintaksa

Arrow funkcija ili tzv.“fat arrow” je nova sintaksa za pisanje JavaScript funkcija. Najbitnija karakteristika arrow funkcije je kraća sintaksa koja implicira bolju preglednost. U zavisnosti od broja parametra i tela funkcije sintaksa ima više različitih načina pisanja koda:.

arrow funkcija

a) Izgled sintakse kada telo funkcije ima više izraza

Kod ovog slučaja sintaksa arrow funkcije je najsličnija običnoj funkciji, a jedina razlika se dobija pri ukidanju ključne reči “function” a dodavanjem “fat arrow”. Ova sintaksa se koristi kada u telo funkcije ima više izraza:

b) Izgled sintakse kada telo funkcije ima jedan izraz

Ukoliko telo ima samo jedan izraz koji je vraćen sa “return” onda možemo da izbacimo i vitičaste zagrade i rezervisanu reč “return”:

Primer

c) Izgled sintakse kada se funkciji ne prosledjuju parametri

Ako se funkciji ne prosledjuju parametri onda moraju da postoje prazne zagrade () u delu rezervisanom za parametre funkcije

d) Izgled sintakse kada se fukciji prosledjuje samo jedan parametar

Ukoliko se funkciji prosedjuje samo jedan parametar onda možemo da izbacimo i zagrade oko parametara:

Primer

Prednost nove sintakse se još bolje vidi kada koristimo nove metode za iteraciju nada nizovima:

Primer

e) Izgled sintakse kada vraća “Object Literal”

Vraćanje objeknogt literala sa ES5 sintaksom izgleda ovako:

Prema dosadašnjim pravilima prethodni zadatak sa arrow funkcijom bi izgledao ovako:

Medjutim ovakava sintaksa nije dobra, a funkcija vraća undefined, jer parser vitičaste zagrade prepozanje kao telo funkcije a ne kao objekt literal. Stoga po njemu sintaksa sa dvotačkom u telu funkcije nije dobra. Da bi parser prepozanao da je u pitanju ES6 sintaksa potrebno je oko objektnog literala staviti obične zagrade:


Continue reading…