JavaScript operatori

Šta su operatori

javascript

Pod operatorom se najčešće podrazumeva simbol koji se koristi kada želimo da izvršimo neku standardnu često korišćenu operaciju kao npr. dodeljivanje vrednosti, poredjenje vrednosti, aritmetičke operacije…
Operatori se mogu shvatiti kao specijalne funkcije koje su za razliku od “običnih funkcija” pisane na “nestadardni način”. Operatori koriste tzv. “infix” notaciju (naziv funkcije se stavlja izmedju dva parametra). Standardni operator prikazan sa “infix” notacijom izgleda ovako:
... <strong>operator</strong>...
Na sledećem primeru se vidi da postoji suštinaska sličnost operatora sa funkcijom:

Prioritet i Asocijativnost operatora

Asocijativnost operatora je osobina koja govori sa kog kraja se odvija grupisanje (počev od levog ili od desnog kraja). Svaki operator ima svoje pravilo asocijativnosti.
Continue reading…