Pregled objekata ugradjenih u okruženje (Browser & node)

Uvod

js this

JavaScript je skriptni jezik “smešten” u neki kontejner koji mu omogućava rad (pročitaj više o JS okruženju u članku JS okruženje). Taj kontejner (browser ili node.js) sadrži objekte koji omogućavaju komunikaciju JavaScript-a sa spoljnim svetom. Ti objekti su poznati pod nazivom “external API” ili “Web API”. Spisak svih Web API-ja možete pogledati na stranici https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API. U naredno delu sam pokušao da okupim na jednom mestu najčešće korišćene objekte i njihove metode i svojsva.

Continue reading…