Chrome DevTools

Uvod

chrome devtools

U ovome članku je napravljen pregled specijalizovanih alata u okviru “Chrome” browsera, pod nazivom “DevTools”. Chrome DevTools su nezamenjivi set alatki namenjeni web developerima kao pomoć u svakodnevnom radu. Kroz DevTools je omogućen pregled HTML stranice i rad sa DOM elementima, kao i pristup svim CSS svojstvima elemenata.
U ovom paketu alata je naručita pažnja posvećena delu za debagovanje JavaScript koda. Koristeći ovoj alat je omogućeno definisanje raznih načina prekidanja izvršavanja progamskog koda (tzv. breakpoint), što znatno olakšava rad web developerima pri otklanjanju bagova na vebsajtovima. Pri svakom prekidu je omogućen uvid u vrednosti promenjiva kao i njenih oblasti definisanosti.
Pored ovoga postoje sekcije vezane za praćenje performansi web aplikacije, kao i pregled razmene podadaka izmedju klijenta i servera.

Continue reading…