Dogadjaji u JavaScript-u

Uvod

Događaji su pojave, koje su najčešće rezultat nečega što korisnik uradi (klik mišem, klik na tastaturi, drag and drop….), mada mogu biti izazvane i od strane sistema, browsera… Registrovanje dogadjaja na nekom HTML elementu podrazumeva vezivanje osluškivača dogadjaja (eng. event listener) za HTML elemenat i definisanje posledice tog događaja. Event listener nakon izvršenog dogadjaja poziva na akciju obrađivače događaja (eng. event handler). Event handler je callback funkcija koja se aktivira kao posledica nekog dogadjaja.

Continue reading…