Uvod u Vue.js komponente

Šta su komponente?

vue komponente

Definicija

Komponente su jedna od najmoćnijih funkcija Vue.js i odličan način da se razbije kompleksnost aplikacije na manje delove. Komponente nam pomažu da enkapsuliramo kod koji se može koristiti više puta u aplikaciji (“reusable” Vue instance). Svaki custom HTML tag koji predstavlja instancu komponente mora da ima konstruktorsku funkciju na osnovu koje se generiše, a takvo definisanje konstruktorske funkcije komponente se naziva registrovanje komponente.

Implementacija komponenti u aplikaciju

Nakon definisanja konstruktora komponente, implementacija novih instanci u aplikaciji je veoma jednostavna. Za implementaciju je dovoljno ugraditi custom tag sa nazivom komponente u okviru HTML-a i on će sa sobom “doneti” svoje HTML elemente, svu logiku, i stajling definisan u komponenti.

Primer

Komponente mogu imati više instanci, što se može videti u narednom primeru, gde se komponeta integriše u HTML na dva mesta, sa custom tagom <button-counter></button-counter>:


Continue reading…