Git osnove i instalacija

Uvod u sisteme za praćenje koda

Postoje dve vrste sistema za praćenje i kontrolu verzija:

  • Sistem sa centralizovanom verzionom kontrolom (CVCS)

    Ovde pripadaju alati kao što su SVN, Perforce i CVS. Kod CVC sistema svi podaci o verzijama se nalaze na centralnom serveru dok korisnici imaju dostupnu samo trenutnu verziju na kojoj rade. Ovaj princip rada omogućava lakše održavanje i administriranje ali je sigurnost podataka problematična ukoliko dodje do otkaza sistema gube se sve informacije.

  • Sistem sa decentralizovanom verzionom kontrolom (DVCS)

    kojoj pripadaju: Mercurial, Bazaar, Darcs i Git. Kod DVC sistema korisnici pored poslednje verzije preuzimaju i kompletnu bazu o svim verzijama na tom repozitorijumu. U slučaju otkaza sistema dovoljno je da samo jedan od klijenata postavi podatke na server.

Continue reading…