Pozicioniranja sadržaja sa CSS-om (osnove)

Uvod

Pozicioniranje sadržaja sa CSS-om je moguće uraditi na više načina, koje će svojstvo biti korišćeno zavisi od specifičnosti layout-a, i od zahteva za podržanost sintakse u browser-ima. Osnovna tehnika za pozicioniranje sadržaja je svojstvo position. Ukoliko je vrednost svojstva: relative, absolute ili fixed, dostupna su i dodatna svojstva: top, right, bottom, left.
Kao jedno od rešenja za pozicioniranje sadržaja se može koristiti osobina float, ali je trend je da se ova osobina što manje koristi (tj. da se koristi samo za “obavijanje teksta oko bloka”).
Tehnika koja je preporučena i podržana od većine novijih browsera, podrazumeva korišćenje CSS svojstva “display:flex”. Smatra se da svojstvo “display:grid” ima odličan potencijal, ali će morati da se sačeka korišćenje u praksi dok je ne usvoje svi browser-i.

Continue reading…