LiveData & MVVM


LiveData klasa

LiveData je apstraktna klasa tzv. observable data holder zadužen da čuva informacije o podacima i da obavesti sve zainteresovane posmatrače ako dodje do promena.

LiveData is actually just an Abstract Class. So it can’t be used as itself.

mediator_live_data_diagram

Najvažnija karakteristika LiveData je ta što je svestan životnog ciklusa drugih komponenti aplikacije (aktivnosti, fragmenti…). Upravo zbog te karakteristike LiveData prosledjuje podatke samo observers (posmatračima) koji su u aktivnom stanju (ako je životni ciklus u STARTED ili RESUMED stanju), dok neaktivni (destroyed) posmatrači iako registrovani nisu obavešteni vrednostima koje čuva LiveData. Kada koristimo LiveData ne treba brinemo kada se završava (destroy) životni ciklus aktivnosti/fragmenta jer se automatski odjavjljuju čim komponenta završi svoj životni ciklus.

MutableLiveData klasa

Pošto je LiveData abstraktna klasa ona ne može da se koristi samomstalno iz tog razloga postoji njena podklasa MutableLiveData koja ima public metode setValue() i postValue() za definisanje vrednosti koje posmatrači prate:

 • setValue() se poziva kada ažuriramo vrednost iz MainThread-a
 • postValue() se poziva kada ažuriramo vrednosti iz nekog drugog thread-a.

Tako da svaki View koji prati promene neke vrednosti setovane kros metode setValue()/postValue() može da ažurira UI kada se jedan LiveData objekat promeni.

Primer korišćenja MutableLiveData

 1. Implementacija biblioteke u projekat

  Takodje u okviru gradle staviti da google() bude u sekciji repository:

 2. MutableLiveData u ViewModel klasi

  • Kreiranje ViewModel klase

   ekstendujući ViewModel (kada nam nije potreban Context) ili AndroidViewModel klase (kada nam je potreban Context):

   Ovu klasu koristimo ako nam nije potreban Context:

   AndroidVievModel se koristi ako je potreban context. Za dobijanje context-a u okviru klase se korist metoda getApplication () ili se kroz konstruktor klase prosledi Aplication.

  • Kreiranje MutableLiveData objekta i njegovog getter-a

  • Emitovanje promena

   Sledeća stvar koju je potrebno uraditi u okviru ViewModel klase je emitovanje promena svim prijavljenim posmatračima. To se izvršava korišćenjem MutableLiveData metoda: setValue() (sa glavnog thread-a) ili postValue() (sa background thread-a):

   Pozivanje metode setValue(T) i prethodnom primeru rezultuje da se kod posmatrača (obično neki View) pozivaju metode onChanged() sa vrednostima koja je poslatim kroz parametar setValue() metode (u ovom slučaju “true”).

   NAPOMENA:
   setValue() se ne može pozivati sa background thread-a, u tom slučaju je potrebno koristi postValue()

 3. MutableLiveData u View klasi

  • Referenciranje na ViewModel

  • Kreiranje reference na LiveData objekat

   Sada kada imamo referencu na ViewModel možemo da pristupimo i njegovim metodama, što ćemo da iskoristimo i da pozovemo getter metodu sa kojom ćemo dobiti referencu i na LiveData objekat:

  • Osluškivanje promena (observe)

   Kada dobijemo referencu na LiveData objekat možemo da pozovemo njegovu metodu observe(). Ova metoda prihvata dva parametra:

   • “LifecycleOwner” – definišemo na koji View treba LiveData da pazi kada je u pitanju LifeCycle
   • “Observer” – kroz ovaj parametar kreirajući novi anonimni posmatrač (Observer) praktično definišemo šta će posmatrač da uradi nakon promene:

   Primer

   Prikazivanje ili sakrivanje View-a u zavisnosti od vrednosti MutableLiveData:

MediatorLiveData klasa

LiveData subclass which may observe other LiveData objects and react on OnChanged events from them.

Ovo je još specifičnija metoda i ima dodatnu mogućnost da može pratiti rezultate iz različitih LiveData i spojiti ih u jedan MediatorLiveData.
Ako pretpostavim da imamo dva LiveData objekta koji emituju neku vrednost ali iz dva različita izvora (npr. vrednost nekog dobra sa dve različite berze) tada mi želimo da osluškujemo promene iz oba izvora.

mediator_live_data_diagram

 • addSource(LiveData source, Observer onChanged)
  Metoda omogućuje da se izabere koji LiveData objekat se osluškuje, i šta će da radi callback metoda onChanged kada dodje do promene.
  MediatorLiveData ima dva parametra, prvo je LiveData koju želite da primeti MediatorLiveData, a drugi je povratni poziv koji će se pokrenuti kada se promene podaci u LiveData (prosleđeni u prvom parametru)

 • removeSource(LiveData toRemove)
  Metoda omogućava da se prestane sa slušanjem promena LiveData. Kao u sledećem primeru kada se nakon 10 promena podatka više ne prate promene:

Observe u View-u

Deo koda u okviru View-a je isti kao kod LiveData, pa je posmatranje MediatorLiveData može da izgleda ovako: