Popunjavanje ViewPager-a koristeći PagerAdapter

Šta je ViewPager?

ViewPager je Layout Manager koji omogućava korisniku da se kreće kroz stranice podataka pokretima na levo ili desno, dok se pri promeni stranica izvršava i ugradjena animacija. Najčešće su te strane sa podacima su fragmenti, mada mogu da budu i nešto drugo kao npr. slike koje se slajduju…
ViewPager se popunjava podacima koristeći svoj adapter tzv. PagerAdapter. Ukoliko koristimo fragmente za njih se koriste specijalizovani adapteri:

  • FragmentPagerAdapter (kešira fragmente pa se koristi za manji broj fragmenata obično u saradnji sa tab-ovima)
  • FragmentStatePagerAdapter (koristi se kod većeg broja fragmenata)

ViewPager se ubacuje u layout kao kontejner u kome će se prikazivati sve stranice.

TabLayout

ViewPager se najčešće integriše u layout zajedno sa TabLayout-om, koji predstavlja navigaciju.

tabLayout

Pre ubacivanja TabLayouta potrebno je da se doda novi dependecies “design”:
implementation 'com.android.support:design:28.0.0'

Tek nakon ubacivanja dependencies možemo da dodamo novi widget TabLayout sa TabItem-ima:

Korišćenje PagerAdapter-a

PagerAdapter se koristi da popuni ViewPager kontejner sa odgovarajućim stranicama. U ovom članku stranice će predstavljati fragmenti, te je pre svega potrebno kreirati tri različita fragmenta (FragmentA, FragmentB, FragmentC).

a) Kreiranje adapter klase

Kada pravimo naš custom adapter potrebno je da ekstendujemo našu klasu ili sa PagerAdapter klasom ili sa jednom od već pomenutih klasa: FragmentPagerAdapter ili FragmentStatePagerAdapter koje se koriste za rad sa fragmenti-ma.

MojViewPagerAdapter.java

Pošto u ovome primeru imamo mali broj fragmenta, koristićemo klasu koja kešira fragmente (brza ali dobra samo sa malim brojem fragmenata):

Čim ekstendujemo klasu AndroidStudio zahteva da se generiše konstruktor i implementriraju dve metode:

Metoda getItem(int position) vraća odgovarajući fragment u zavisnosti od pozicije (tj. int parametra koji predstavlja poziciju fragmenta):

Metoda getCount() je planirana da vraća ukupan broj stranica koji treba da budu prikazani:

b) Instanciranje adaptera u aktivnosti

Kada smo napravili Adpter klasu potrebno je da u okviru aktivnosti napravimo njegovu instancu. Nova instanca se pravi koristeći konstruktorsku funkciju kojoj se prosledjuje instanca framentManager-a:

Aktivnost

c) Povezivanje adaptera i ViewPager kontejnera

Kada targetiramo ViewPager onda jednostavno možemo da ga povežemo sa adapterom koristeći metodu setAdapter():

Aktivnost

d) Sinhronizovanje ViewPager-a i TabLayout-a

Već sada je ViewPagerAdapter popunio ViewPager sa fragmentima, tako da možemo slajdovati fragmenate jednostavnim “swipe” pokretima levo ili desno. Medjutim iako se uspešno menjaju fragmenti, ne dolazi do promena kod TabLayout-a. Potrebno je povezati swipe dogadjaj sa promenom u Tablayoutu i obrnuto. Za interakciju izmedju ova dva View-a se koriste listeneri i tzv. listener pattern (više o listener pattern-u možete pogledati ovde).

ViewPager listener

ViewPager ima interfejs “ViewPager.OnPageChangeListener” čije se callback metode (onPageScrollStateChanged, onPageScrolled i onPageSelected) pozivaju kada dodje do promene strane slajdovanjem u ViewPager-u. Da bi listener radio svoj posao potrebno je da setujemo osluškivač dogadjaja, što se vrši sa setter metodom addOnPageChangeListener(). Ovu metodu poziva objekat koji implementira ovaj interfejs a to je bilo koji ViewPager.

Objekat koji je zainteresovan da postane osluškivač promene stranica u ViewPager-u je ustvari TabLayout objekat. Za ovu ulogu u androidu postoji specifična klasa koja implementira sve callback metode i tako sinhronizuje TabLayout nakon promene stranice u ViewPager-u pod nazivom “TabLayout.TabLayoutOnPageChangeListener”.
Ova klasa u konstruktoru prihvata TabLayout kao parametar, pa ćemo nju iskoristiti da napravimo “on the fly” kao anonimni objekat :

TabLayout listener

TabLayout ima interfejs “TabLayout.OnTabSelectedListener” čije se callback metode ( onTabSelected(), onTabReselected(), onTabUnselected()) pozivaju kada dodje do promene u selekciji tabova.
Da bi listener patern radio svoj posao potrebno je da setujemo osluškivača ovih dogadjaja, a to se vrši sa setter metodom addOnTabSelectedListener(). Ovu metodu poziva objekat koji implementira ovaj interfejs a to je bilo koji tabLayout.

Objekat koji je zainteresovan da postane osluškivač promene tabova je ustvari ViewPager objekat. Za ovu ulogu u androidu postoji specifična klasa koja implementira sve callback metode i tako sinhronizuje ViewPager nakon promene tabova pod nazivom “TabLayout.OnTabSelectedListener”.
Ova klasa u konstruktoru prihvata ViewPager kao parametar, pa ćemo nju iskoristiti da napravimo “on the fly” kao anonimni objekat :

Pogledajte ceo kod
NAPOMENA:
Za brzu integraciju TabLayout-a i ViewPager-a možemo koristi već predvidjenu “Tabbed Activity” sa ugradjenom navigacijom (Actions bar Tabs with ViewPager).

Viewpager boilerplate

Sa ovom aktivnosti dolazi već odradjen veći deo posla, pa uz par manjih izmena sve može da se pripremi veoma brzo.
Pre svega potrebno je napraviti par fragment layouta (npr. fragment_a.xml, fragment_b.xml, fragment_c.xml) i prilagoditi getItem() metodu:

Deo koji sa sigurnošću možemo da obrišemo je vezan za privremeni placeholder fragment :

Ukoliko nam ne treba FloatingActionButton onda možemo obrisati njegov deo koda:

Ako nam ne treba “options meni” onda možemo da obrišemo deo vezan za to:

Ceo kod “pročišćene” aktivnosti možete da pogledate ovde.

×

Aktivnost